Betingelser

*English version below the Danish version. 

Betingelser for køb af træning hos CANVAS Pilates Studio Aarhus 

Følgende betingelser gælder for køb af træning hos CANVAS v/ Louise Bekhøj CVR-nr.: 42726346. J.M. Mørks Gade 18st, 8000 Aarhus C (herefter CANVAS). 

Tilmelding & bindingsperiode

Dit køb er personligt og kan ikke videregives eller benyttes af andre. Har du købt et abonnement vil dit abonnement blive automatisk fornyet 1 måned efter dit første køb. Dit køb af klippekort bliver ikke automatisk forlænget.

Køb af klippekort til træning i CANVAS Pilates Studio Aarhus udløber efter:

1 x klip – 1 mdr. 

5 x klip– 3 mdr. 

10 x klip – 6 mdr. 

Dine klip er aktive fra købsdato. Gyldigheden for klip kan ikke forlænges uanset omstændighederne. 

Abonnement på online træning

Ved køb af online abonnement vil dit medlemskab blive automatisk fornyet hver måned. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement i bookingsystemet på din personlige profil. 

Betaling og fortrydelsesret

Ved køb af klippekort betaler du forud. Der er ikke automatisk fornyelse af klip. Booking af træning er kun mulig med aktivt klippekort. Du kan ikke booke og deltage i træning uden at have forudbetalte klip.

Du har 14 dages fortrydelsesret på køb af klippekort og abonnement, såfremt du ikke har brugt nogle af dine klip eller deltaget i træning på abonnement. De 14 dage påbegyndes på købstidspunktet. Ønsker du at fortryde dit køb indenfor de 14 dage, bedes du sende en mail til info@canvasaarhus.dk med emnet “fortrydelse af køb”. Mailen skal være modtaget forinden de 14 dage er gået. Fortrydelse af køb frafalder efter 14 dage eller ved brug af træning/klip og indenfor de 14 dage. 

Booking

Med et klippekort med 1 klip kan du maksimalt have 1 aktiv booking i systemet. 

Med et klippekort med 5 klip kan du maksimalt have 5 aktiver bookinger i systemet. 

Med et klippekort på 10 klip kan du maksimalt have 10 aktive bookinger i systemet. 

Bookingsystemet tillader booking 31 dage frem. 

Med et online abonnement er der ingen begrænsning på antal videoer du kan se. 

Opsigelse af abonnement

Dit abonnement kan opsiges når du ønsker det – altså skal du kun betale for løbende måned. Du opsiger dit abonnement online i vores bookingsystem på din personlige profil. 

Holdplan og lukkedage

Den ugentlige plan for hold og privattræning kan løbende blive justeret alt efter efterspørgsel. Har du ønsker til tidspunkter på hold og privattræning er du velkommen til at sende en forespørgsel til info@canvasaarhus.dk

CANVAS Pilates Studio Aarhus vil have op til 6 ugers ferielukket fordelt på et år. Såfremt dine klip er gyldige i en periode hvor studiet er ferielukket, vil dit klippekorts gyldighed ikke blive forlænget. Lukkedage og ferier vil blive annonceret senest 1 måned før. 

Fremmøde

Dørene til studiet er låst indtil 10 minutter før din træning. Du bedes derfor tidligst møde op 10 minutter før din træning starter. Det forventes, at du er omklædt ved træningens start. Der er mulighed for omklædning i studiet. Der er ikke mulighed for bad. 

Afbud 

Du skal melde afbud til træning senest 12 timer før træningens påbegyndelse. Du skal melde afbud til din træning på vores hjemmeside igennem dit bookingsystem, hvor du også tilmelder dig træning. Afmelding på mail og sms er ugyldige. 

Gebyr manglende fremmøde og for sen afmelding

Afmeldes træningen senere end 12 timer før start opkræves fuldt beløb/klip for træningen. Der tilbydes ikke refusion uanset omstændighederne. 

Forhindret underviser

Såfremt din underviser er syg eller på anden måde forhindret i at gennemføre den planlagte træning, vil du modtage besked om aflysning på mail og sms. Vi bestræber os på, at aflyse din træning senest 3 timer før start. Bliver din træning aflyst af os, vil du få refunderet dit køb/klip. 

Alderskrav 

Du skal være fyldt mindst 16 år for at deltage i hold og privattræning hos CANVAS Pilates Studio Aarhus. 

Studioforhold 

I studioet har vi alt til din træning. Du skal derfor ikke medbringe andet end dit træningstøj – sko bruger vi ikke i studiet. I træning på Pilates på udstyr anbefaler vi skridsikre træningssokker, men det er ikke et krav. 

Sygdom & skader

Oplever du symptomer på sygdom, bedes du ikke møde op til træning. Pas på dig selv, din underviser og din(e) træningsmakker(e). Såfremt du har en fysisk skade, skal du senest 24 timer forinden træningen give besked og sende beskrivelse på mail info@canvasaarhus.dk. Vi vurderer herudfra om træning med din skade er forsvarlig på det pågældende tidspunkt til den pågældende træning. 

Helbredstilstand og personskade

Du accepterer ved køb af træning, at alt deltagelse i træning sker på dit eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand der tillader deltagelse i hold og privattræning i studiet samt i CANVAS Online studio. Ligesom CANVAS ikke tager ansvar for personskade på dig som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Ligesom CANVAS Pilates Studio Aarhus ikke tager ansvar for dine handlinger og eventuelle skade på andre i studioet eller disses ting. 

Personlige ejendele

CANVAS Pilates Studio Aarhus er ikke ansvarlig for mistede personlige ejendele, eller skade på personlige ejendele imens du opholder dig i studiet eller under træning i vores Online studio. 

Personoplysninger / informationer / nyheder / sociale medier

Ved køb af klippekort til alle former for træning hos CANVAS Pilates Studio Aarhus accepterer du, at vi må behandle og opbevare oplysninger om dig, samt løbende sende dig information og nyheder på e-mail samt SMS. Denne service kan opsiges skriftligt på mail til info@canvasaarhus.dk. Du godkender ligeledes, at CANVAS må bruge billedmateriale fra studiet, hvorpå du figurerer, på CANVAS´ sociale medier samt hjemmeside. Der tages ikke billeder i studiet foruden der gives mundtlig accept af de(n) pågældende figuranter i øjeblikket – der vil altså ikke blive taget billede/videomateriale af dig uden din samtykke. 

English version: 

Terms and conditions for purchasing training at CANVAS Pilates Studio Aarhus

The following conditions apply to the purchase of training at CANVAS v/ Louise Bekhøj CVR-nr.: 42726346. J.M. Mørks Gade 18st, 8000 Aarhus C (hereinafter CANVAS).

Registration & retention period

Your purchase is personal and cannot be passed on or used by others. If you signed up for a monthly subscription, this will be automatically renewed 1 month from the date of purchase. Purchase of clip cards will not be automatically renewed. 

The purchase of a clip card for training in CANVAS Pilates Studio Aarhus expires after:

1 x clip – 1 month

5 x clips – 3 months

10 x clips – 6 months

Your clips are active from the date of purchase. The validity of the clips cannot be extended regardless of the circumstances.

Membership Online training

Your membership for online training will be renewed automatically each month. You can cancel you membership whenever you wish to. There are no refunds for online memberships. 

Payment and refund policy

When purchasing a clip card, you pay in advance. There is no automatic renewal of clips. Booking a training is only possible with an active clip card. You cannot book and attend training without prepaid clips.

You have a 14-day right of withdrawal on the purchase of a clip card and subscription, if you have not used any of your clips or participated in subscription training. The 14 days begin at the time of purchase. If you wish to cancel your purchase within the 14 days, please send an email to info@canvasaarhus.dk with the subject “cancellation of purchase”. The e-mail must be received before the 14 days have elapsed. Cancellation of the purchase is void after 14 days or when using training/clips and within the 14 days

Booking

With a 1-clip card you can have a maximum of 1 active booking in the system.

With a 5 clip card you can have a maximum of 5 active bookings in the system.

With a 10 clip card you can have a maximum of 10 active bookings in the system.

The booking system allows bookings 31 days ahead.

You can participate in all online video trainings at any time and as often as you please with an online membership. 

Cancelation of online membership subscription

Your subscription can be cancelled at any given time – I.e. you only have to pay for the current month. You can cancel your subscription online in our booking system when logged in to your profile. 

Schedule and closing days

The weekly schedule for classes and private training can be adjusted continuously according to demand. If you have any requests for classes and private training times, please send a request to info@canvasaarhus.dk

The studio will have up to 6 weeks of holiday closure spread over a year. If your clips are valid during a period when the studio is closed for the holidays, the validity of your clip card will not be extended. Notifications of closing days will be communicated at least 1 month in advance. 

Your visit at the studio

The doors to the studio are locked until 10 minutes before your training session. Therefore, please arrive 10 minutes before your training session starts at the earliest. You are expected to be changed into your training clothes at the start of your training. Changing room are available in the studio. Showers are not available.

Cancellations by you

You must cancel your training at least 12 hours before the start of your training. You must cancel your training on our website through the booking system, from where you also register for training. Email and text message cancellations are invalid.

Fee for non-attendance and late cancellation

If the training is cancelled later than 12 hours before the start, the full amount/clip for the training will be charged. No refunds will be offered regardless of the circumstances.

Cancelation by CANVAS

If your instructor is ill or otherwise unable to conduct the scheduled training, you will be notified of the cancellation by email and text message. We will endeavour to cancel your training at least 3 hours before the start. If your training is cancelled by us, you will be refunded your purchase/clip.

Age requirements

You must be at least 16 years old to participate in classes and private training at CANVAS Pilates Studio Aarhus.

Studio conditions

In the studio we have everything for your training. Therefore, you do not need to bring anything other than your workout clothes – we do not use shoes in the studio. In Pilates on equipment we recommend non-slip training socks, but this is not a requirement.

Illness & Injuries

If you experience symptoms of illness, please do not attend training. Please take care of yourself, your instructor and your training partner(s). If you have a physical injury, please notify us at least 24 hours prior to training and send description to email info@canvasaarhus.dk. We will then assess whether training with your injury is safe at that time for the particular training.

Liability

By purchasing training at CANVAS Pilates Studio Aarhus, you agree that all participation in training is at your own risk. You are responsible for being in a state of health that allows participation in classes, private training and online training at the studio. CANVAS does not take responsibility for personal injury to you resulting from accidents, improper training, or the actions or inactions of other visitors. Just as CANVAS Pilates Studio Aarhus does not take responsibility for your actions and any damage caused to others or their belongings whilst in the studio. 

Personal belongings

CANVAS Pilates Studio Aarhus is not responsible for lost personal belongings, or damage to personal belongings while in the studio or during online training. 

Personal data / information / news / social media

By purchasing a membership card for all types of training at CANVAS Pilates Studio Aarhus, you agree that we may process and store information about you and send you regular information and news by e-mail and text message. You furthermore agree that CANVAS may use photographic material from the studio, in which you appear, on CANVAS’ social media and website. No photographs will be taken in the studio unless verbal consent is given by the participant(s) at the specific time – therefore no photograph/video material will be taken of you without your consent. 

Denne side benytter cookies. Ved fortsat brug af siden godkender du automatisk brug af cookies.   LÆS MERE

PRivat & semiprivat pilates